รายชื่อจัดส่งสินค้าที่สั่งจองไว้ในงาน BEC-Tero Music Super Sales 2016

08 เมย. 2559 เวลา 17:42 น.

image

ใครสั่ง CD ราคาพิเศษไว้ที่งาน BEC-Tero Music Super Sales 2016
ทางทีมงานของเราได้จัดส่งให้แล้วค่ะ
สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ ได้จากรายชื่อด้านล่างนี้เลย
โดยนำเลขเช็คสถานะสินค้า (Tracking Number) เข้าไปตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า
ที่เว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทย ที่ link นี้

http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
ทีมงาน BEC-Tero Music ขอขอบคุณทุกคนสนับสนุนสินค้าลิขสิทธ์ แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้ากับ CD ราคาพิเศษนะคะ 
 
เลขที่ใบจอง ชื่อ-นามสกุล  เลขเช็คสถานะสินค้า   เลขที่ใบจอง ชื่อ-นามสกุล  เลขเช็คสถานะสินค้า
  ชมชนก หงสกุลวสุ RI846223712TH   1013 พงศกร เหลี่ยมมุกดา RI846222371TH
36 วรพล เสนีย์รุ้งภากร RI846221994TH   1014 ธนิสร เรืองศรี RI846221827TH
38 พัชรพล เกาะแก้ว RI846222028TH   1015 ธนบูรณ์ กิตติศรีกังวาน RI846221583TH
40 วีระพล ชาตรีชาญ RI846221773TH   1016 สุภาศินันท์  RI846222155TH
41 เสาวลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง RI846221549TH   EM01 นุชนาท ไกรกฤตยกูล RI846222221TH
42 กรกนก มั่งทองคำ RI846222164TH   EM02 วิสวิน วงศ์กมลวิสุทธิ์ RI846223434TH
44 ภัทร พรหมมารักษ์ RI846221929TH   EM03 ธิดา ฉายรังษี RI846223522TH
45 ทรรศนวรรณ แช่มช้อย RI846222345TH   EM04 เฉลิมพงษ์ พัฒนสิงห์ RI846221795TH
46 วิภาตา ไกรหาญ RI846221552TH   EM05 พงษ์พิพัฒน์ ทองสั่ง RI846221535TH
48 ศิวพันธ์ วุฒิงาม RI846221800TH   EM09 เก้าเอก กิตติศักดิ์ RI846223638TH
128 จุมพล สิงห์ทอง RI846221901TH   EM11 พริษฐ์ ตรีชดารัตน์ RI846223037TH
133 วีรยา แพรศรี RI846223125TH   EM13 สุทธินารถ มหัตโกมล RI846222853TH
135 ณัฐนันท์ วิทยานุกรณ์ RI846221637TH   EM14 Thippawan Choochany RI846223187TH
139 ชินธิป เอกก้านตรง RI846221892TH   EM16 กมล พิทักษ์สุรชัย RI846223765TH
142 วัธณกร วัฒนพงษ์ RI846221963TH   EM17 ปรียานุช โพธิ์มา RI846222836TH
143 อมรลักษณ์ จันทร์พัน RI846222133TH   EM18 นลพรรณ จังอินทร์ RI846222969TH
144 คุณสุธิติ ไชยสมุทร RI846222062TH   EM21 ปริชญา ขำพัด RI846223292TH
145 ธมลวรรณ โรจนวานิชกิจ RI846221915TH   EM22 วรินพร รัตตนะ RI846222915TH
147 ประเสริฐ พฤฒิพิรัณย์ RI846223757TH   EM021 วีระชัย กิตติศิริพรกุล RI846222924TH
149 ไพศาข์ ทิพย์มโนสิงห์ RI846222059TH   EM022 กฤษณ เทพาคำ RI846223258TH
150 สุริยา งามวงษ์ RI846221699TH   EM23 ปรินทร์ กนกวงศ์ RI846222867TH
155 ณัฐพงษ์ เอกจีน RI846222938TH   EM25 วรัษฐา กังวาลวงศ์สกุล RI846223111TH
162 เอกสิน กิจนิเทศ RI846222014TH   EM26 พัชรนันท์ สีหานาท RI846223743TH
165 พชร ดิสสรา RI846221654TH   EM27 ศศธร เจตน์มงคล RI846222955TH
168 นัทธพงศ์ อรูโณทัย RI846222005TH   EM28 ภาวินี ไชยวรรณ์ RI846223709TH
170 ปิยะดา เอี่ยมโสภา RI846221977TH   EM29 ขวัญฤดี อาทิตย์ RI846222907TH
171 อมรเทพ กมลศักดิ์กำจร RI846223805TH   EM30 Kornthawat Jhongdeechan RI846222898TH
172 นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ RI846222972TH   EM31 มารุต กิตติพลัง RI846223139TH
174 ภัคพันธุ์ สมัครสมาน RI846221932TH   EM32 ลลิตา รังสิมารังรักษ์ RI846223160TH
175 เบญจพร เกียรติวงศ์วณิช RI846221813TH   EM33 วงศธร ศรีสุวรรณ RI846223142TH
178 วุฒิกุล ทวีเผ่า RI846222080TH   EM34  อรรถชัย จันบางยาง RI846222986TH
180 Suni Sensarn RI846222031TH   EM35 กมทัช สุวรรณา RI846223425TH
181 สิรภพ ชนะภัย RI846221858TH   EM36 ปุณยวีร์ ก้อวานวงษ์ RI846223068TH
186 ดลพร โรจนธรรมไพศาล RI846223448TH   EM37 บุญยพัฒสน์ งามสมัย RI846223010TH
188 เอกสิน กิจนิเทศ RI846223108TH   EM38 จรินทร์พร ประเสริฐกุล RI846223213TH
190 อธิพันธ์ สิมมาคำ RI846222218TH   EM39 Wutthipat Onaree RI846222840TH
193 วลงกรณ์ โสดาศรี RI846221950TH   EM050 ภวัต เพ็ชรดี RI846223584TH
196 คุณพิชญ์ พิสิษฐ์กุล RI846221610TH   EM051 วีระศักดิ์ ประดิษฐรอด RI846222941TH
198 ทักข์ บุญฑ์สอขึ้น RI846221835TH   EM052 มานพ เจริญวงษา RI846223553TH
199 สิบขรินทร์ วัฒกิจบรรหาร RI846221606TH   EM053 รัชดา ตัญตระกูล RI846222875TH
200 สุเมธัส สุธีโร RI846221844TH   EM054 ชัยคุปต์ วีรวัฒนพร RI846223615TH
201 พงศธร ใจมาคำ RI846221787TH   EM055 อรอุมา ทองภาษี RI846223200TH
204 คมจักร รอนไพริน RI846222093TH   EM056 กฤษณ์ ยังอำนาญ  RI846223607TH
205 ปาจรีย์ แสงสิทธิศักดิ์ RI846222181TH   EM058 ณัชชา อมรวิริยะนนท์ RI846223085TH
206 ภาสวุฒิ วัชรสินธุ์ RI846222385TH   EM059 กมลพัชร อินปั๋น RI846222990TH
207 ณัฏฐกิตติ์ สาวทรัพย์ RI846221671TH   EM060 กวินทรา แก้วกระจ่าง RI846223227TH
208 ป่านทิพย์ มั่งคั่ง RI846221518TH   EM061 ชลธิชา คำดี RI846223831TH
209 จิรัฐพล รัตนวิจิตร RI846221889TH   EM062 สิทธิณัฐ วัชโรบล RI846223173TH
211 ประวิทย์ กาวิน RI846221521TH   EM063 ทวิศา บรรยงก์สินธุ์ RI846223505TH
213 วันชัย เอี่ยมสอาดมงคล RI846222076TH   EM065 กรภัทร กาวิละ RI846223536TH
215 ณัฐชนน สลาวรรณ RI846222045TH   EM067 ณัฐดนีย เสนานันท์ RI846223275TH
217 ทศวรรษ ญาณรัตน์ RI846221985TH   EM068 นาขวัญ ดอนนาปี RI846223244TH
218 ณัฐกานต์ บุญถนอม RI846222252TH   EM069 ธนายุทธ ฉันทวสันต์ RI846223289TH
220 Didteema Simcharoen RI846221742TH   EM070 ถิรวุฒิ จันจาตุรงค์ RI846223686TH
222 กษิดิ์เดช มาลีหอม RI846222195TH   EM071 เมธิลักษณ์ พตด้วง RI846223346TH
0223 นนท์ปวิช ไขขุนทด RI846223006TH   EM072 ศุภเสถียร โชติกเสถียร RI846223235TH
0225 ภัทริณ กังสนารักษ์ RI846223054TH   EM073 พีรดา วงศ์ทองคำ RI846223261TH
227 ธนดล อุตสาคต RI846221495TH   EM074 เอกโชษณ งามภัคดีกุล RI846223195TH
228 ปัทมาภรณ์ วิบูลศักดิ์ RI846221946TH   EM075 ศิวกร ชัยพร RI846223567TH
230 ชุลีกร เติมทรัพย์ RI846221504TH   EM076 HONGSIK KIM RI846223099TH
232 ปัญญ์ จินดาบวร RI846221645TH   EM079 อนันต์ โชคดีอนันต์ RI846223774TH
233 พลากร กลึงฟัก RI846222337TH   EM080 วันปิติ จันทวงศ์ RI846223023TH
234 บัณฑิตา กมลนฤเมธ RI846221685TH   EM081 วชิรหัตถ์ สิทธิรัตน์ RI846223575TH
235 วรวุฒิ ตรีโสภากุล RI846222178TH   EM082 ธีรเดช สุธาวิวัฒน์ RI846222884TH
237 ณัฏฐ์ปริยา ปราชญ์นคร RI846222266TH   EM082 พิวัฒนไชย คันธดอกไม้ RI846223045TH
239 วัชพล เดโชชัยสิริพร RI846221566TH   EM083 นภจร ศรีวสุมดี RI846223417TH
241 อภิชา อัศวรางกูร RI846223598TH   EM084 พิชาภัทร ลี่ทองอิน RI846223403TH
243 พงษ์ศักดิ์ ภาคีอิสสระ RI846221861TH   EM085 เนตรชนก ใหม่แย้ม RI846223791TH
244 อชิตะ วิริยะชัยเดชา RI846221708TH   EM086 วิยะดา หมายมี RI846223394TH
245 ณัฐพงศ์ แซ่เอีย RI846222297TH   EM088 โสภา จันทร์เชียงศรี RI846223641TH
246 ศิรารัตน์ ดลจำรัส RI846221756TH   EM089 จิตมีสุข โทเดช RI846223385TH
247 ชยพัทธุ์ ส่องแสงจันทร์ RI846221875TH   EM090 วิจิตรา รุ่งศรี RI846223845TH
248 Passawee Sanjaiwong RI846221570TH   EM091 มาลารัตน์ แสนทอง RI846223726TH
249 ชาญชัย ชัยอำพล RI846221739TH   EM092 ณทพน จารุวัชระพน RI846223624TH
250 พลพล งามจิตร RI846223156TH   EM093 กมลวรรณ บุญพูล RI846223690TH
251 สินีนาท สตมหาชลาสินธุ์ RI846222120TH   EM095 กมลรัตน์ ชีวประวัติดำรงค์ RI846223496TH
252 ธิดา เสรีวิสุทธิพงศ์ RI846221597TH   EM098 ณภัค วิชญศิรานนท์ RI846223669TH
255 พชร ดิสสกา RI846221668TH   EM100 Kunyapat Chareonying RI846223350TH
256 ปกรณ์ หุตะนานันทะ RI846221760TH   EM101 จันทิรา ธนกิจโกเศรษฐ์ RI846223377TH
256 พิสิฐ บุตรเสน RI846221623TH   EM102 พจนกริษ ปานปั้น RI846223482TH
257 จันทร์จิรา สุวรรณการีย์กุล RI846222102TH   EM103 จรัสพงศ์ บุญยไวโรจน์ RI846223363TH
259 นาวิน เนียมนำ RI846223814TH   EM104 กัญญาณี หงษ์ปาน RI846223730TH
260 ชนินทร์ เจียมกนกชัย RI846221725TH   EM105 สุรินทร์ บุญแสวง RI846223672TH
261 ณรัณ สิริสันธนะ RI846222147TH   EM109 นณัฐ สุธีวะ RI846223788TH
650 เผ่าพันธ์ ภาวรราช RI846223071TH   EM111 ชาลิสา สลัคคำ RI846223329TH
1001 รักศึกษา รักเป้า RI846221711TH   EM113 ปาล แสงพลสิทธิ์ RI846223332TH
1002 สุภเศรษฐ์ วงศ์อ่อนดี RI846222204TH   EM114 ธนายุทธ์ ฉันทวสันต์ RI846223540TH
1003 สุราพันธ์ จันทวนิสกุล RI846223519TH   EM115 พุฒิพงศ์ คล่องธีรพัฒน์ RI846223479TH
1004 ธีรวุฒิ อิทธิวุฒิ RI846222249TH   EM116 นพพร จารุทัศน์โรจน์ RI846223655TH
1006 ธนาภรณ์ บูชา RI846222399TH   EM117 ชิดยะเนตร พรมกสิกร RI846223315TH
1009 พัฒพันต์ ระมิงค์วงศ์ RI846222408TH   EM118 ติณณภพ พงศ์ธนวิสุทธิ์ RI846223465TH
1010 ลาลิตย์ นาคแสง RI846222116TH   EM119 พงศธร ฉันทศิริพร RI846223451TH
1011 ทัศวีร์ เจริญบุรีรัตน์ RI846222235TH   EM120 จาตุรันต์ ตั้งนา RI846223301TH

Related News

Local Exclusive License/Distribution of

image